Menu Zavrieť

Ponuka

Pracovná zdravotná služba

Výkon dohľadu nad pracovnými podmienkami:

 • Obhliadka pracovísk zamestnávateľa
 • Identifikácia a posúdenie zdravotných rizík z expozície faktorom práce a pracovného prostredia – „vstupný audit“ a „reaudit“ pracovnej zdravotnej služby
 • Návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie nebezpečných faktorov práce a pracovného prostredia
 • Vypracovanie dokumentácie:
  • Záznam o posúdení rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia – „vstupný audit“ a „reaudit“ pracovnej zdravotnej služby
  • Posudky o rizikuprevádzkové poriadky pre jednotlivé faktory pracovného prostredia
  • Kategorizácia prác

Súčasťou dohľadu nad pracovnými podmienkami sú:

 • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci
 • odborné stanoviská
 • zabezpečovanie akreditovaných meraní faktorov pracovného prostredia
 • vyhodnocovanie protokolov z meraní
 • výchova, vzdelávanie a oboznamovanie zamestnancov
 • spolupráca pri komunikácii s príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva – RÚVZ
 • spolupráca s BTS