Menu Zavrieť

Náplň PZS

Podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. 

Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby:

Jednou zo základných úloh dohľadu nad pracovnými podmienkami je identifikácia zdravotných rizík na pracovisku a minimalizovanie rizík a faktorov vedúcich k vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia

Prečo by sa mal zamestnávateľ  zaujímať o zdravie svojich  zamestnancov?

Tam, kde nie je venovaná dostatočná pozornosť zdraviu zamestnancov, môžu vznikať ochorenia súvisiace s prácou a v najhoršom prípade až choroby z povolania.

Chorobami z povolania nazývame choroby, ktoré vznikajú v príčinnej súvislosti s vykonávanou prácou v dôsledku nepriaznivého pôsobenia fyzikálnych, chemických, biologických a iných rizikových faktorov pracovného prostredia. Dlhodobé nevhodné pracovné prostredie sa časom prejaví nielen zvýšenou chorobnosťou zamestnancov, ale aj ekonomickými stratami.

Treba podotknúť, že vo vzťahu ku kategorizácii prác je dlhodobo každoročne viac ako 50 % hlásených chorôb z povolania práve v nerizikových kategóriách 1 a 2. Uvedené údaje potvrdzujú aktuálnu potrebu kompletnej starostlivosti o zdravie aj u pracovníkov zaradených do nerizikových kategórií prác z hľadiska zdravotných rizík.

Pracovná zdravotná služba pomáha k zníženiu alebo odstráneniu rizikových faktorov práce a pracovného prostredia u zamestnávateľov, čím prispieva k dobrému zdravotnému stavu, zníženej práceneschopnosti a zároveň k vyššej produktivite a efektívnosti práce Vašich zamestnancov.

Aktívny prístup zamestnávateľa navyše taktiež výrazne prispieva k dobrému zdravotnému stavu zamestnancov.